Trung tâm báo chí
Liên hệ UNDP tại Việt Nam (dành cho báo chí)
Liên hệ về báo chí: Nguyễn Việt Lan 84 4 38500158
nguyen.viet.lan@undp.org
Truyền thông kỹ thuật số, đa phương tiện và ấn phẩm: Phan Hương Giang 84 4 38500136
phan.huong.giang@undp.org