Trung tâm báo chí

Filter
Showing 161 - 180 of 598
Liên hệ UNDP tại Việt Nam (dành cho báo chí)
Liên hệ về báo chí: Nguyễn Việt Lan 84 4 3822 4383 ext.121
nguyen.viet.lan@undp.org
Liên hệ về báo mạng và ấn phẩm: Phan Hương Giang 84 4 3822 4383 ext.119
phan.huong.giang@undp.org