Việt Nam hành động chống lại thay đổi khí hậu

15-08-2011

Việt Nam là một trong 13 quốc gia hiện nay đang thực hiện chương trình UN-REDD, sử dụng kinh nghiệm của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Chương trình Môi trường LHQ (UNEP). Chương trình UN-REDD cung cấp các tư vấn kỹ thuật nhằm đối phó với tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, các phương pháp và công cụ đo lường và giám sát hiệu ứng khí thải nhà kính.

Nhấn vào đây để xem thêm video
Nhấn vào đây để xem thêm thông tin về chương trình UN-REDD Việt Nam.
Nhấn vào đây để xem thêm các video về UN-REDD tại Việt Nam.
Nhấn vào đây để xem them các video về UN-REDD trên thế giới.