Việt Nam hành động chống lại thay đổi khí hậu

15-08-2011


Việt Nam là một trong 13 quốc gia hiện nay đang thực hiện chương trình UN-REDD, sử dụng kinh nghiệm của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Chương trình Môi trường LHQ (UNEP). Chương trình UN-REDD cung cấp các tư vấn kỹ thuật nhằm đối phó với tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, các phương pháp và công cụ đo lường và giám sát hiệu ứng khí thải nhà kính.

Nhấn vào đây để xem thêm video
Nhấn vào đây để xem thêm thông tin về chương trình UN-REDD Việt Nam.
Nhấn vào đây để xem thêm các video về UN-REDD tại Việt Nam.
Nhấn vào đây để xem them các video về UN-REDD trên thế giới.

Liên hệ UNDP tại Việt Nam (dành cho báo chí)
Nguyễn Việt Lan, Cán bộ Truyền thông 84 4 3822 4383 ext.121
nguyen.viet.lan@undp.org
Phan Hương Giang, Cán bộ Truyền thông 84 4 3822 4383 ext.119
phan.huong.giang@undp.org
Đồng hành cùng chúng tôi