Cải cách tài chính tại Việt Nam: tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm

19-09-2011

Hà Nội – Vào ngày 15 và 16 tháng 9, UNDP và Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc Hội đã tổ chức hội nghị quốc tế về Cải cách tài khoá ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Mục đích của hội nghị này là là cùng xem lại những bài học kinh nghiệm của các nước đã và đang chuyển từ nền kinh tế phi thị trường sang nền kinh tế thị trường.

Tất cả các  nước  chuyển đổi  đều có một điểm chung là thực hiện những thay đổi sâu sắc trong hệ thống quản lý tài chính công của họ. Điều này có nghĩa là hướng tới một nền quản lý tài chính công minh bạch hơn và quy định rõ ràng hơn trách nhiệm của Chính phủ với công dân của mình về việc những đồng tiền đóng thuế của nhân dân đã được sử dụng như thế nào.

Hơn 20 bài phát biểu tại hội thảo tập trung vào các chủ đề như vai trò của dân cử và chức năng giám sát của họ, chính  sách  tài khoá và thuế, sự phân cấp v à tác động đối với ngân sách quốc gia, đầu tư công cộng và các cách để tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong ngân sách.

Tổng kết hội nghị, Chủ tịch uỷ ban tài chính và ngân sách, Ông Phùng Quốc Hiển, nhấn mạnh rằng cải cách tài chính tại Việt Nam là một phần quan trọng của quản lý tốt hơn ngân sách nhà nước và các nguồn lực tài chính. Trong quá trình cải cách này, vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử là rất quan trọng. Quốc hội nên có thể khẳng định ảnh hưởng trong cả ba giai đoạn của quá trình ngân sách trong việc xem xét và phê duyệt ngân sách, thực hiện ngân sách, và thẩm định các kết quả ngân sách. Như vậy, Quốc hội và các cơ quan dân cử cần tăng cường năng lực của họ để thực hiện vai trò quan trọng.

Click vào đây để đọc diễn văn khai mạc của giám đốc quốc gia UNDP tại sự kiện này

-------
Photo: Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia UNDP phát biểu tại hội nghị