UNDP công bố Báo cáo phát triển con người Việt Nam

09-11-2011

Hà Nội – Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2011 đã được công bố tại một cuộc họp báo ngày hôm nay. Báo cáo chỉ ra rằng chính tăng trưởng kinh tế là yếu tố thúc đẩy tiến bộ về phát triển con người ở Việt Nam, đồng thời sức khoẻ và giáo dục ít đóng góp hơn cho sự tiến bộ tổng thể. Báo cáo 2011 - Dịch vụ xã hội phục vụ Phát triển Con người - lập luận rằng mức độ ưu tiên và đầu tư hiện tại cần đồng đều nhau để cải thiện các kết quả phát triển con người và phù hợp với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày hôm nay, Bà  Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, nói rằng: “Tiến bộ đạt được ở cấp quốc gia che dấu những chênh lệch lớn ở cấp địa phương. Cùng với tình trạng kinh tế và nguồn gốc dân tộc, sự khác biệt về địa lý và khu vực cũng là những yếu tố quan trọng nhất gây nên bất bình đẳng ở Việt Nam. Tất cả các yếu tố này đang cản trở Việt Nam tiến lên mức phát triển con người cao hơn.

"Tôi hy vọng rằng Báo cáo này sẽ cung cấp dữ liệu cho các nhà hoạch định chính sách để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn cho các dịch vụ xã hội, ở cả cấp quốc gia và địa phương, nhằm hiện thực hóa tiềm năng phát triển con người của Việt Nam", Bà Setsuko Yamazaki kết luận.

Để biết thêm thông tin, xin mời xem:
Thông cáo báo chítóm lược thông tin về bản báo cáo
Bài phát biểu khai mạc của bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại buổi công bố báo cáo