Quan tâm nghiên cứu các vấn đề về quản trị và hành chính công? Mời gửi đề xuất nghiên cứu về một trong số sáu chủ đề nghiên cứu do UNDP tài trợ

05-10-2012

Hà Nội - UNDP Việt Nam hiện cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cố vấn chính sách cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Một phần của những hỗ trợ đó là xây dựng các công cụ nhằm đo lường và nắm bắt quan điểm và trải nghiệm của người dân với tư cách là người sử dụng dịch vụ của nền quản trị và hành chính công. UNDP Việt Nam hiện cũng hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tại Việt Nam (PAPI) (tìm hiểu thêm thông tin về PAPI tại www.papi.vn).

PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất từ trước tới nay về hiệu quả quản trị và hành chính công ở Việt Nam. PAPI tìm hiểu mức độ hiệu quả quản trị và hành chính công dựa trên trải nghiệm thực tiễn của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương.

PAPI cũng là công cụ đo lường sự hài lòng của người dân theo chiều từ dưới lên.

PAPI đang được thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc, nắm bắt trải nghiệm và phản ánh ý kiến đánh giá của hơn 13.000 người dân với đặc điểm nhân khẩu đa dạng. PAPI được xem là một nỗ lực to lớn trong việc hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách dựa trên thực chứng.

UNDP Việt Nam mời các trường đại học, các viện/cơ quan nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu/tư vấn tại Việt Nam gửi đề xuất nghiên cứu đối với các vấn đề liên quan đến hiệu quả quản trị và hành chính công sử dụng nguồn dữ liệu và thông tin hết sức phong phú của PAPI.

Đề xuất nghiên cứu có thể tập trung vào một trong sáu chủ đề sau: quản trị đô thị và nông thôn; cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ công ở đô thị và nông thôn; quản trị và cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ công; quản trị và phát triển con người; quản trị ở các thành phố trực thuộc trung ương; và/hoặc một vấn đề liên quan đến quản trị và hành chính công tự chọn.

Để biết thêm chi tiết về cách thức nộp hồ sơ, vui lòng tải Thư mời gửi đề xuất (RFP) trong đó có Điều khoản tham chiếu và Tiêu chí đánh giá tại đây