Việt Nam thực hiện Đánh giá định kỳ phổ quát về quyền con người lần thứ hai

24-02-2014

Photo: @ UNDP Viet Nam/Shutterstock


Ngày 5 tháng 2 năm 2014, phái đoàn đại diện gồm 23 thành viên của Việt Nam dẫn đầu là Ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã trải qua phiên Đánh giá định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR) lần thứ hai. Trong phiên UPR lần thứ nhất vào tháng 5 năm 2009, Việt Nam đã nhận được 123 khuyến nghị từ 60 quốc gia, trong đó 96 khuyến nghị đã được chấp thuận. Trong phiên đánh giá năm nay, 106 phái đoàn đã phát biểu và 227 khuyến nghị được đưa ra trong cuộc đối thoại tương tác tại Geneva. Việt Nam sẽ xem xét các khuyến nghị và đưa ra phản hồi chậm nhất là tại kỳ họp lần thứ 26 của Hội đồng nhân quyền vào tháng 6 năm 2014.

Đánh giá định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR) là một quy trình đặc biệt theo đó thành tích nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc sẽ được đánh giá định kỳ. UPR là một sáng kiến quan trọng của Hội đồng nhân quyền dựa trên nguyên tắc đối xử bình đẳng với tất cả các quốc gia.  Cơ chế này cũng tạo cơ hội để các quốc gia công bố những việc họ đã thực hiện nhằm cải thiện tình hình nhân quyền tại quốc gia mình và nhằm vượt qua các thách thức đối với việc thụ hưởng quyền con người. UPR cũng bao gồm việc chia sẻ các kinh nghiệm hay về nhân quyền trên toàn cầu. Hiện nay không tồn tại cơ chế nào khác tương tự.

Để biết thêm thông tin?

Tất cả tài liệu liên quan đến phiên Đánh giá định kỳ phổ quát về quyền con người của Việt Nam có thể tìm thấy tại trang web của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc.
Tổng quan
về tất cả tài liệu
Các tài liệu được đệ trình lên LHQ phục vụ cho UPR, bao gồm Báo cáo của Nhóm LHQ tại Việt Nam
Báo cáo của các tổ chức xã hội được đệ trình để phục vụ cho UPR
(báo cáo bổ sung độc lập)
Dự thảo báo cáo về phiên đánh giá
bao gồm tất cả các khuyến nghị
Đánh giá Việt Nam – Phần trình bày trực tuyến phiên Đánh giá định kỳ phổ quát về quyền con người lần thứ 18