Thông cáo báo chí

Filter
Showing 1 - 20 of 295
Liên hệ UNDP tại Việt Nam (dành cho báo chí)
Nguyễn Việt Lan, Cán bộ Truyền thông 84 4 3822 4383 ext.121
nguyen.viet.lan@undp.org
Phan Hương Giang, Cán bộ Truyền thông 84 4 3822 4383 ext.119
phan.huong.giang@undp.org
Đồng hành cùng chúng tôi