Đáp ứng nhu cầu tương lai của người dân nghèo nông thôn ở Việt Nam

28-06-2000

Hà Nội  - Một dự án mới của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), được ký ngày hôm nay, nhằm mục tiêu hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tăng cường hoạt động của bộ máy hành chính để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân nông thôn.

Phát biểu tại lễ ký dự án, Ông Edouard Wattez, Đại diện Thường trú UNDP, nói: "Vì 90% dân nghèo của Việt Nam sống ở các vùng nông thôn, nên Bộ NN&PTNT là một trong những cơ quan quan trọng nhất tham gia đấu tranh chống lại nghèo đói ở Việt Nam."

Mục tiêu chính của dự án là tăng cường hoạt động của bộ máy hành chính của Bộ NN&PTNT để có thể thúc đẩy một cách hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ tốt hơn "khách hàng" của mình. Điều này đặc biệt quan trọng ở cấp cơ sở và các vùng nông thôn, nơi có hơn 75% dân số Việt Nam sinh sống.

Dự án nhận được sự hỗ trợ kinh phí trên 1.496.800 USD của Chính phủ Hà Lan.

Cụ thể, dự án nhằm xác định vai trò của Bộ NN&PTNT như là cơ quan duy nhất phụ trách các vấn đề chung về phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam. Dự án cũng sẽ xác định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của các Bộ và cơ quan khác của Chính phủ cũng như liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Sở NN&PTNT và UBND các tỉnh/thành phố.

Dự án còn nhằm tăng cường năng lực thể chế và con người trong phạm vi Bộ NN&PTNT cũng như xây dựng chiến lược trao đổi thông tin, dựa trên vai trò và chức năng mới của Bộ.

Nói chung, dự án này nằm trong Chương trình Cải cách hành chính của Việt Nam, nhằm giải quyết những thách thức về thể chế, tổ chức và nguồn nhân lực gắn liền với quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế theo định hướng thị trường nhiều hơn.

Trên thực tế, bản thân Bộ NN&PTNT là kết quả rõ ràng của quá trình cải cách hành chính này, vì Bộ này được thành lập vào năm 1995 trên cơ sở sát nhập ba Bộ: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp và Bộ Thuỷ lợi.

Ông Edouard Wattez, Đại diện Thường trú UNDP, nói: "Việc sát nhập đó là một trong những bước đi sáng suốt của Chính phủ nhằm xây dựng một bộ máy hành chính công có cơ cấu hợp lý hơn, và ham vọng của dự án là làm cho lợi ích của việc sát nhập mang tính tích cực này càng trở nên rõ rệt hơn".

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông của UNDP, ĐT: 942 1495