Dự án tài trợ đầu tiên hỗ trợ thực hiện Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói Giảm nghèo

31-12-2002

Hà Nội  - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết dự án hỗ trợ triển khai thực hiện Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói Giảm nghèo (CPRGS) sau khi Chiến lược này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cách đây 6 tháng.

Dự án mới với kinh phí gần 300.000 USD được ký kết đúng vào lúc các bộ và các tỉnh đang bước sang năm thứ hai triển khai thực hiện chiến lược 10 năm của từng ngành và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2001 - 2005) cũng như bắt đầu quá trình lập kế hoạch cho năm 2003.

Mục tiêu chính của dự án này là hỗ trợ thực hiện thí điểm việc lồng ghép CPRGS vào kế hoạch phát triển hàng năm và dài hạn của các tỉnh. Bà Kanni Wignaraja, Phó Đại diện Thường trú UNDP, cho biết: "Để thực hiện thành công CPRGS thì không những Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo mà chính quyền địa phương cũng cần phảI nỗ lực để đảm bảo chiến lược này phục vụ các mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở cấp cơ sở".

CPRGS được đánh giá cao vì nó thể hiện cam kết duy trì tăng trưởng kinh tế, kết gắn xã hội và xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Thách thức đặt ra trong giai đoạn thực hiện là làm sao để các bộ và các tỉnh đưa CPRGS vào trong quá trình hoạch định chính sách, lập chương trình và các quyết định phân bổ ngân sách.

Bà Wignaraja nói: "Một trong những thách thức mới nảy sinh trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế cao là tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng giữa các tỉnh, các nhóm dân tộc và giữa nam và nữ. Trong khi Việt Nam đang tiếp tục các nỗ lực hội nhập, điều quan trọng là phải tiến hành xây dựng các chính sách xã hội phù hợp song song với các chính sách kinh tế để đảm bảo không một ai bị thiệt thòi trong quá trình phát triển". Theo UNDP, những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới sẽ bao gồm tăng ngân sách nhà nước cho các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như triển khai các mạng lưới an sinh xã hội cho những người dễ bị tổn thương nhất và bảo đảm sự phân bổ đều và nhanh công ăn việc làm thông qua việc phát triển khu vực tư nhân trong nước.

Dự án sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và tỉnh Trà Vinh rà soát quá trình và tiêu chí phân bổ nguồn lực công hiện nay nhằm tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực hỗ trợ người nghèo như y tế, giáo dục cũng như cho các xã và huyện nghèo .

Dự án cũng hỗ trợ Ban Chỉ đạo liên bộ, Nhóm công tác liên bộ, trong đó bao gồm các chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ chủ chốt khác và các tổ chức quần chúng, và Ban thư ký. Những cơ quan này sẽ được thành lập để theo dõi tiến độ triển khai thực hiện CPRGS và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495; Fax: 942 2267