UNDP giúp Việt Nam cải thiện điều tra mức sống ở Việt Nam

31-12-2002

Hà Nội  - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổng cục Thống kê đã ký kết dự án trị giá 900.000 USD hỗ trợ Chính phủ xây dựng và thực hiện chiến lược điều tra hộ gia đình nhằm theo dõi tốt hơn diễn biến của tình trạng nghèo đói cũng như các kết quả phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam.

Dự án sẽ được thực hiện trong ba năm nhằm tăng cường năng lực quốc gia trong việc tổng hợp, phân tích và phổ biến các số liệu kinh tế-xã hội để phục vụ cho việc theo dõi các chính sách và chương trình phát triển ở Việt Nam, kể cả tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các mục tiêu phát triển quốc gia của Chính phủ.

Bà Kanni Wignaraja, Phó Đại diện Thường trú UNDP, nói: "Các chiến lược xoá đói giảm nghèo của Việt Nam cần được xây dựng trên các số liệu thống kê nhất quán và có thể kiểm tra được". Bà Wignaraja cho rằng: "Trong thập kỷ qua, UNDP đã giúp Việt Nam tăng cường năng lực quốc gia trong việc cung cấp thống kê về kinh tế xã hội và giúp thực hiện điều tra hộ gia đình. Chúng tôi nhận thấy chất lượng của các số liệu điều tra đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, cần phải củng cố và cải thiện nhiều hơn nữa công tác điều tra theo một hệ thống tổng thể nhằm hạn chế tình trạng trùng lắp và nâng cao chất lượng toàn diện của các số liệu thu thập được và kết quả phân tích các số liệu đó cũng như cảI thiện các biện pháp phổ biến kết quả điều tra".

Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những cam kết quan trọng nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của quốc tế. Tuy nhiên, cơ chế theo dõi qui mô và hiệu quả của việc thực hiện các mục tiêu đó vẫn chưa hoàn chỉnh. Vì vậy, những chỉ số thống kê chính xác hơn, có thể so sánh và bóc tách mà dự án tổng hợp có ý nghĩa quan trọng để theo dõi tiến độ thực hiện, đánh giá tính công bằng và hiệu quả của các chương trình cũng như cải thiện các chương trình hiện có hay xây dựng các chương trình mới. Dự án cũng sẽ cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác nghiên cứu ứng dụng và nâng cao nhận thức toàn diện về tình hình nghèo đói và phân hoá xã hội hiện nay.

SIDA phối hợp với UNDP hỗ trợ dự án mới này với ngân sách đồng tài trợ vào khoảng 400.000 USD. Một hoạt động quan trọng của dự án là hỗ trợ Tổng cục Thống kê thiết kế chương trình điều tra kinh tế-xã hội quốc gia dựa trên Luật Thống kê mới ban hành, trong đó có các đợt điều tra mức sống hộ gia đình sẽ được tiến hành hai năm một lần.

Hai cuộc điều tra mức sống dân cư Việt Nam được tiến hành trong năm 1992-93 và 1997-98 với kinh phí tài trợ của UNDP và Cơ quan Phát triển quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) cũng như với sự trợ giúp kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới. Các cuộc điều tra đó là công cụ có giá trị để cung cấp thông tin giúp cho Chính phủ cũng như các nhà tài trợ đưa ra quyết định về thứ tự ưu tiên các biện pháp can thiệp và thực hiện đầu tư nhằm vào các vùng đặc biệt khó khăn.

Các lĩnh vực khác cần hỗ trợ là xây dựng và hoàn chỉnh chính sách phổ biến số liệu điều tra. Tổng cục Thống kê đã cam kết đầu tư khoảng 4 - 5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của mình và các nguồn vốn khác để xây dựng, thực hiện, phân tích và phổ biến kết quả cuộc Điều tra Mức sống hộ gia đình năm 2002 và hy vọng sẽ huy động được lượng kinh phí tương tự hoặc lớn hơn cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Bà Wignaraja nói: "UNDP vui mừng được hỗ trợ Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững phục vụ công tác nghiên cứu để tạo điều kiện cho việc thống kê, phân tích và hoạch định chính sách liên quan tới xoá đói giảm nghèo. Việc tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác thu thập, xử lý và diễn giải các số liệu thống kê về phát triển là hoạt động quan trọng đầu tiên để đảm bảo thực hiện tốt việc phân tích và theo dõi chính sách".

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495; Fax: 942 2267