Xây dựng nhà nước pháp quyền tại Việt Nam

05-03-2003

Hà Nội  -  Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng rõ rệt trong việc cải cách hệ thống luật pháp trong những năm vừa qua và hiện đang nỗ lực xây dựng một nhà nước pháp quyền nhằm tạo cơ sở cho công cuộc đổi mới và nâng cao phúc lợi cho người dân.

Ông Ryan đã phát biểu như vậy tại hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức ngày hôm nay để đánh giá kết quả của dự án do UNDP hỗ trợ “Tăng cường năng lực pháp luật ở Việt Nam”. Dự án này đã góp phần phát triển hệ thống luật pháp quốc gia trong thời kỳ Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Ryan cho rằng cải cách luật pháp là yêu cầu thiết yếu giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ cũng như các chỉ tiêu phát triển to lớn của quốc gia. Các chỉ tiêu phát triển này bao gồm: tăng gấp đôi GDP của Việt Nam trong thập kỷ tới, phát triển khu vực tư nhân lành mạnh và có khả năng cạnh tranh, xây dựng bộ máy hành chính công trong sạch, minh bạch, không còn tệ tham nhũng và thực sự đáp ứng được nhu cầu của nhân dân Việt Nam.

Theo Ông Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, dự án này được thực hiện vào thời điểm rất quan trọng và có vai trò hỗ trợ quan trọng trong quá trình soạn thảo và thực hiện nhiều văn bản luật quan trọng của Việt Nam như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Ngân hàng, Luật Doanh nghiệp, Luật Cạnh tranh và khuôn khổ pháp lý để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Gần đây, UNDP và các nhà tài trợ khác đã hỗ trợ Bộ Tư pháp và các cơ quan khác xây dựng Chiến lược Phát triển hệ thống luật pháp - Chiến lược đầu tiên về cải cách luật pháp của Việt Nam. Chiến lược mới mang tính toàn diện này đề cập tới khuôn khổ pháp lý, quá trình lập pháp, thể chế cho việc xây dựng và thi hành luật pháp, giáo dục và đào tạo chuyên ngành về luật pháp, phổ biến thông tin về luật pháp.

Chiến lược mới dựa trên kết quả của đợt Đánh giá Nhu cầu Phát triển Hệ thống Luật pháp. Đợt đánh giá này là một mô hình hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ và các nhà tài trợ, trong đó Chính phủ Việt Nam giữ vai trò chỉ đạo và với sự hỗ trợ tích cực của nhiều nhà tài trợ như UNDP, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Ốt-xtrây-lia, Đan Mạch, Canađa, Pháp, Nhật Bản và Thuỵ Điển.

Chiến lược tham vọng này là rất cần thiết để cải thiện chương trình lập pháp, mà theo các chuyên gia, là còn mang tính rời rạc và thiếu đồng bộ hiện nay. Theo Ông Ryan, chiến lược thể hiện bước tiến bộ của Việt Nam trong việc xây dựng một tầm nhìn về việc nâng cao và phát huy pháp quyền và xây dựng một nhà nước trên nền tảng pháp quyền trong thập kỷ tới. Ông Ryan trích dẫn lời phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đức Lương: “Chế độ pháp quyền là yếu tố căn bản của một nhà nước dân chủ” và “nếu chỉ quản lý xã hội bằng luật pháp thì chưa thể xây dựng được một nhà nước pháp quyền”.

Chủ tịch nước Trần Đức Lương còn nhấn mạnh muốn đảm bảo chế độ pháp quyền cần phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện, rõ ràng và có thể dự báo, các cơ chế thi hành luật có hiệu quả, đội ngũ cán bộ tư pháp có năng lực và nhận thức của người dân ở cơ sở.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP. Tel: 942 1495; Fax: 049 2267