UNDP và Bộ Bưu chính Viễn thông phát động đối thoại chính sách về Công nghệ thông tin phục vụ phát triển

02-04-2003

Hà Nội  -  Trong tháng 4 năm 2003, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Bưu chính và Viễn thông sẽ tổ chức một loạt hội nghị bàn và diễn đàn quốc gia nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ của mọi người dân, mọi thành phần kinh tế-xã hội cũng như cộng đồng quốc tế đưa ra những sáng kiến thúc đẩy và thực hiện thành công Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp hiện đại hoá công nghiệp hoá đất nước.

Thông báo này được đưa ra ngày hôm nay tại lễ ký dự án: “Tư vấn quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) phục vụ phát triển” do UNDP hỗ trợ và Bộ Bưu chính và Viễn thông thực hiện. Một loạt các cuộc đối thoại sẽ được tổ chức với sự tham gia rộng rãi của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, quản lí, các doanh nhân thuộc khu vực tư nhân, cộng đồng và các nhà tài trợ để thảo luận về những vấn đề bất cập, các giải pháp, những ưu tiên và đưa ra các khuyến nghị về chính sách về ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ phát triển.

Thông qua các cuộc đối thoại này, các nhà lãnh đạo, quản lí trong khu vực nhà nước và tư nhân cũng sẽ được nâng cao nhận thức về những lợi ích của CNTT&TT phục vụ phát triển; góp phần tăng cường năng lực của Chính phủ trong việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển ngành CNTT&TT.

TS. Mai Liêm Trực, Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính và Điện tử viễn thông, cho biết việc ứng dụng và phát triển CNTT&TT là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ông hoan nghênh sáng kiến tổ chức các hội nghị bàn tròn và diễn đàn quốc gia và coi đây là một trong những biện pháp tốt có thể gúp phần tạo ra những tu duy sáng tạo, những sáng kiến về biện pháp, chính sách để kiến nghị với Đảng và Nhà nuớc, tăng cuờng quản lý và điều hành trong lĩnh vực CNTT&TT phục vụ phát triển.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: “CNTT&TT không phải là giải pháp cho mọi vấn đề phát triển, nhưng nếu được khai thác một cách hiệu quả thì các công nghệ này có thể cải thiện cuộc sống của người nghèo cũng như tạo ra những cơ hội phát triển mang tính đột phá cho Việt Nam”. Ông Ryan cho rằng CNTT&TT có thể tạo ra cho Việt Nam lợi thế cạnh tranh hết sức cần thiết trong quá trình hội nhập với thế giới: “Để CNTT&TT trở thành động lực cho phát triển, điều cực kỳ quan trọng là có khuôn khổ chính sách hiệu quả và chiến lược quốc gia về CNTT&TT cho phép nền kinh tế Việt Nam tranh thủ tối đa lợi ích của các công nghệ này”.

Theo Ông Ryan, việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Phát triển CNTT đòi hỏi phải có những nỗ lực chung và sự phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc kết hợp các chính sách về công nghệ và cải tiến công nghệ với các chính sách về phát triển công nghiệp, thương mại, cải thiện cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam có tiềm năng to lớn trong việc khai thác các công nghệ hiện đại để giải quyết những thách thức phổ biến xuất phát từ tình trạng nghèo đói. Mặc dù số lượng máy tính và số người đăng ký thuê bao Internet còn hạn chế song Việt Nam đã có nhiều ví dụ sử dụng thành công CNTT&TT. Chính phủ ngày càng tăng cường ứng dụng CNTT&TT trong lĩnh vực hành chính công để cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao hơn cho người dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Chính phủ. Một số ngành hiện đang có phong trào hiện đại hoá công tác quản lý hành chính bằng công nghệ thông tin ở cấp Trung ương và ở cả cấp tỉnh. Ngoài ra, hiện đang có các hoạt động thí điểm nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của nông dân với thông tin cần thiết qua đài phát thanh, đài truyền hình và Internet. Các ngân hàng và cáo cơ sở tín dụng khác đã bắt đầu sử dụng dịch vụ truyền số liệu và cơ sở dữ liệu được vi tính hoá.

Mặc dù ngành CNTT&TT của Việt Nam liên tục phát triển trong những năm gần đây, song Việt Nam cần nỗ lực để cải thiện “mức độ sẵn sàng điện tử” hay về năng lực của các nước tham gia vào nền kinh tế số hoá để trở nên thịnh vượng trong nền kinh tế nối mạng toàn cầu. Một số vấn đề bất cập chính trong môi trường chính sách và pháp lý cũng như về năng lực thể chế cần được giải quyết cùng một lúc để Việt Nam có thể tranh thủ tối đa lợi ích từ việc sử dụng CNTT&TT.

Một địa chỉ website www.ict4d.org.vn cũng được công bố ngày hôm nay để cung cấp thông tin về CNTT&TT phục vụ phát triển cho các bên liên quan.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495 máy lẻ 179; Fax: 942 2267