UNDP và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam xây dựng một dự án mới nhằm hỗ trợ tổng kết công cuộc đổi mới

25-03-2005

HÀ NỘI - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXHVN) đã cùng nhau ký kết văn kiện dự án “Hỗ trợ tổng kết 20 năm Đổi Mới ở Việt Nam”. Dự án mới này sẽ hỗ trợ Viện KHXHVN tiến hành các nghiên cứu mới và tổ chức các cuộc thảo luận chính sách cấp cao về quá trình cải cách hay còn gọi là công cuộc “đổi mới” ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã hoan nghênh những nỗ lực của UNDP và Viện KHXHVN. Phó Thủ tướng nói: “Nhìn lại chặng đường 20 năm Đổi mới để phát huy những thành tựu, khắc phục những khuyết điểm yếu kém, rút ra những bài học để đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn nữa; bổ sung, hoàn thiện và phát triển đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 là rất cần thiết”.

Việc khởi xướng công cuộc đổi mới vào năm 1986 đánh dấu bước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường và một loạt thay đổi khác về xã hội, chính trị và kinh tế ở Việt Nam. Về các thành tựu của công cuộc đổi mới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập tới thành tích giảm một nửa tỷ lệ nghèo từ 58% năm 1993 xuống 29% năm 2002 và nâng cao đáng kể Chỉ số Phát triển con người từ 0,610 năm 1990 lên 0,691 năm 2002.                  

Mục tiêu của dự án 4 năm này là hỗ trợ Viện KHXHVN trong việc tổng kết 20 năm đầu tiên của công cuộc đổi mới và những hệ quả đối với tương lai. Việc tổng kết này nằm trong khuôn khổ tham vấn rộng hơn mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đã phát động ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tập hợp ý kiến đóng góp cho chương trình đổi mới.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, cảm ơn các đối tác trong Đảng, Chính phủ và cộng đồng nghiên cứu khoa học cũng như các đối tác phát triển khác đã tham gia trong dự án này. Ông Jordan Ryan nói: “Đổi mới không chỉ về lĩnh vực kinh tế. Bản thân từ này cho thấy một quá trình tích cực, hăng hái thử nghiệm, đổi mới và cải thiện chính sách. Thành công của công cuộc đổi mới chủ yếu là nhờ có sự thay đổi từng bước song rất rõ rệt về vai trò của Chính phủ và mối quan hệ giữa Nhà nước và xã hội”. Liên hệ tới lời nói của nhà kinh tế học nổi tiếng John Maynard Keynes, Ông Jordan Ryan cho rằng đổi mới là một thí nghiệm thực sự mang tính Việt Nam như Keynes hình dung khi ông cho rằng chủ nghĩa xã hội trong tương lai “sẽ bắt nguồn từ vô số các thí nghiệm đi theo hướng khám phá các lĩnh vực có liên quan của cá nhân và xã hội”. 

Dự án này sẽ bổ trợ cho quá trình tham vấn quốc gia bằng việc hỗ trợ Viện KHXHVN trong ba lĩnh vực. Thứ nhất, dự án sẽ đề ra chương trình nghiên cứu mới về các khía cạnh quan trọng của công cuộc đổi mới và các chính sách khác có liên quan. Thứ hai, dự án sẽ góp phần mở rộng phạm vi tham gia tới tất cả những thành phần xã hội có quan tâm trong các hoạt động tham vấn quốc gia về công cuộc đổi mới. Thứ ba, dự án sẽ tăng cường năng lực của quốc gia về quản lý nghiên cứu, nghiên cứu chính sách mang tính ứng dụng và tuyên truyền vận động về chính sách.

Công tác nghiên cứu trong khuôn khổ hỗ trợ của dự án sẽ tập trung vào bốn khía cạnh sau đây của công cuộc đổi mới: (1) Phát triển nền kinh tế thị trường; (2) Chủ động hội nhập quốc tế; (3) Chính trị và Nhà nước; và (4) Văn hoá và xã hội.

Giáo sư Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện KHXHVN, nhấn mạnh rằng Đảng và Chính phủ Việt Nam rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức và các học giả quốc tế về “Tổng kết 20 năm đổi mới ở Việt Nam.”  Giáo sư nói: “Mặc dù thành công của công cuộc đổi mới xuất phát từ nhiều yếu tố lien quan đến điều kiện cụ thể của Việt Nam, song chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều - cả tích cực và tiêu cực - từ các phân tích so sánh của các học giả trong nước và quốc tế.”

Các vấn đề và kết quả nghiên cứu sẽ được trao đổi tại bốn Hội thảo Cấp cao. Hội thảo đầu tiên nhằm khởi động dự án đã được tổ chức vào ngày 12 tháng 1 năm 2005 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng. Ba hội thảo còn lại sẽ tập trung trao đổi chi tiết về bốn lĩnh vực nghiên cứu để cung cấp tư liệu cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 vào năm 2006 và giúp Đảng, Chính phủ và cộng đồng nghiên cứu khoa học suy nghĩ về định hướng cho chương trình cải cách của Việt Nam trong thời gian tới. Dự án cũng sẽ xây dựng hai Báo cáo Phát triển con người Việt Nam nhằm tiếp tục theo dõi tiến bộ về phát triển con người ở Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Trần Lan Anh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
ĐT: 84-4-9719067; Email: vass@hn.vnn.vn
hoặc   
Nguyễn Việt Lan, Phòng Báo chí và Xuất bản của UNDP
ĐT: 84-4-942-1495, máy lẻ 186; Email: nguyen.viet.lan@undp.org