Việt Nam và Brazil hợp tác nhằm tăng cường phát triển con người

27-04-2010

Một đoàn đại biểu Việt nam đang thực hiện chuyến thăm Brasilia kéo dài một tuần nhằm thảo luận với Chính phủ Brazil, Liên hợp quốc (the UN) và xã hội dân sự về cách thức sử dụng tốt hơn nữa kết quả nghiên cứu để triển khai các chính sách hướng tới sự phát triển con người và bảo trợ xã hội.

Brasilia
– Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đang dẫn đầu một đoàn ñại biểu cấp cao tới Brazil nhằm học hỏi những kinh nghiệm của quốc gia này trong việc sử dụng khung Phát triển Con người với tư cách là một công cụ hoạch định chính sách và ñánh giá các chính sách xã hội. Chuyến Thăm quan Học tập mang tên “Brazil và Việt Nam: Đối thoại về Phát triển Con người” bắt đầu ngày hôm qua tại Brasilia với buổi gặp mặt chào mừng tại Trung tâm Chính sách Quốc tế vì Sự Phát triển Hài hòa (IPC-IG).

Tiến sĩ Rathin Roy, Giám đốc IPC-IG cho biết: “Chúng tôi cho rằng cả hai quốc gia có thể hợp tác nhiều trong nghiên cứu phát triển và học hỏi từ những chính sách xã hội thành công. Theo Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viên Khoa học Xã hội Việt Nam, phía Việt Nam mong muốn “hiểu rõ các chính sách phát triển con người và cách thức quốc gia này ñã tái phân bổ thu nhập và giảm thiểu bất bình ñẳng.”
         
Đoàn đại biểu sẽ tham gia một số buổi họp, hội thảo và các chuyến công tác thực ñịa nhằm tăng cường việc phối hợp với Brazil trong nghiên cứu phát triển ứng dụng và mối liên hệ phù hợp của lĩnh vực này đối với những chính sách hiệu quả vì sự thịnh vượng của người dân Việt Nam. Chuyến Thăm quan Học tập là một phần của Dự án “Hỗ trợ hoạch ñịnh chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học (BPM)” của UNDP Việt Nam và do IPC-IG và UNDP Brazil tổ chức và thực hiện.

“Những biến ñổi to lớn trong phát triển của Brazil’

Tiến sĩ Roy chỉ ra rằng Brazil đang chứng minh rằng chúng ta có thể kết hợp phát triển với giảm thiểu bất bình ñẳng và sự phát triển ñó không còn phải ñạt được bằng việc một bộ phận dân chúng phải mất đi sự bình ổn của mình. Ông nói “ IPC-IG sẽ làm việc với phái đoàn Việt Nam nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển con người và xây dựng các chính sách hiệu quả. Đây là hình thức Hợp tác Nam-Nam nên được thực hiện.” Chuyến Thăm quan

Học tập là một cơ hội đặc biệt ñể tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia trong một số lĩnh vực trọng điểm.

Phái đoàn Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi từ những đổi mới trong Phát triển Con người của Brazil, như xây dựng Atlas về phát triển con người, các báo cáo Phát triển Con người, Chiến dịch Brasil Ponto a Ponto (Brazil từ Điểm tới Điểm) và cách thức khuôn khổ này được sử dụng nhằm hỗ trợ triển khai thành công các chính sách giảm nghèo và giảm thiểu bất bình đẳng. Các đại diện phía Việt Nam cũng đã thảo luận về kinh nghiệm thiết kế và triển khai một chương trình nổi tiếng toàn cầu là Bolsa Família Programme (Chương trình trợ cấp có điều kiện cho các gia đình) và mạng lưới bảo trợ và phát triển xã hội của Brazil.

Thành viên đoàn đại biểu

Dẫn đầu ñoàn đại biểu là giáo sư Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS). Ông cũng là tác giả tiên phong của Báo cáo Phát triển Con người Việt Nam. VASS được thành lập năm 1953 với tư cách là trung tâm nghiên cứu ứng dụng quan trọng nhất của Việt Nam và đã hỗ trợ chính phủ trong nhiều chương trình phát triển xã hội khác nhau. VASS gồm hơn 1000 cán bộ nghiên cứu làm việc tại 35 viện thành viên trên khắp đất nước.


Những thành công của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển Trong những thập kỷ gần ñây, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả phát triển vượt bậc. Từ khi bắt đầu thực hiện quá trình Đổi Mới  năm 1986, nền kinh tế đã và đang tăng trưởng với mức trung bình 7%/năm, mở đường cho Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình. Tỷ lệ người sống dưới ngưỡng nghèo giảm từ mức 58% năm 1993 xuống còn 22 % năm 2007. Tuy nhiên, người dân Việt Nam phải ñối mặt với khoảng cách thu nhập ngày càng rộng giữa thành thị và nông thôn và sự bất bình đẳng đang gia tăng nói chung. Khoảng 90% người nghèo sống ở nông thôn. Các dân tộc thiểu số vẫn chiếm tới gần 30% tổng số người nghèo. Tốc độ hướng tới phát triển cho tất cả mọi người phải ñược tăng cường bởi các chương trình bảo trợ xã hội và hòa nhập hiệu quả.

Thông tin thêm:
Chuyến Thăm quan Học tập “Brazil và Việt Nam: Đối thoại về Phát triển Con người”

Thời gian: 26 – 30 tháng 4 năm 2010
Cơ quan tổ chức: IPC-IG, UNDP Brazil và UNDP Việt Nam
Chương trình các cuộc họp: http://www.ipc-undp.org/pressroom/files/ipc165.pdf

Thông tin về IPC-IG

Trung tâm Chính sách Quốc tế vì Sự Phát triển Hài hòa (IPC-IG) là một trung tâm toàn cầu có chức năng hỗ trợ các hoạt động học tập rút kinh nghiệm Nam-Nam với mục đích là mở rộng tri thức và năng lực của các nước đang phát triển ñể thiết kế, thực hiện và đánh giá các chính sách hiệu quả nhằm đạt được sự phát triển hài hòa ở mức ñộ cao. Trung tâm là kết quả quan hệ ñối tác giữa UNDP và Chính phủ Brazil. Đặt tại Brasilia, IPC-IG là cơ cấu thể chế độc nhất cho bán cầu Nam, cung cấp cho cộng đồng quốc tế những tri thức nghiên cứu mang tính đổi mới sâu sắc về phát triển, đào tạo đại diện của các nước đang phát triển, cũng như tham gia vào các cuộc tranh luận và diễn ñàn toàn cầu. Để có thêm thông tin, mời truy cập trang web của chúng tôi tại: http://www.ipc-undp.org

Contact information

Hỗ trợ truyền thông đại chúng:
Ông Francisco Filho và bà Mariana Hoffmann
Bộ phận Truyền thông, Hoạt động Xã hội và Vận động Chính sách, IPC-IG
Email: francisco.filho@ipc-undp.org và mariana.hoffmann@ipc-undp.org
Điện thoại: (+ 55 61) 2105 5036 or 2105 5022