Các bên liên quan tham gia đóng góp xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030

10-11-2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016 – Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thông qua các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Đây là thông tin được đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 ở Việt Nam, chia sẻ trong Hội thảo tham vấn Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiên Chương trình nghị sự 2030 tại Hà Nội sáng hôm nay.

Bộ KH&ĐT tổ chức Hội thảo này nhằm tạo ra diễn đàn để các bên liên quan tham gia góp ý cho Dự thảo Kế hoạch hành động, qua đó tăng cường việc huy động các bên liên quan tham gia vào quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Dự thảo Kế hoạch hành động đề xuất một danh sách các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam (VSDGs) cùng với quan điểm, giải pháp, tổ chức thực hiện và các hành động cụ thể của Chính phủ nhằm đạt được VSDGs vào năm 2030.  

Tham dự Hội thảo có đại diện các bộ, ngành, quốc hội, các đối tác phát triển, các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức đoàn thể quần chúng, đại diện khu vực tư nhân, đại diện cấp tỉnh và báo chí.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chủ trì Hội thảo, cho biết: “Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Kế hoạch hành động quốc gia được ban hành sẽ tạo ra khung khổ định hướng các mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam đến năm 2030 cũng như khung định hướng cho các hoạt động, trách nhiệm và sự phối hợp của các bên liên quan trong việc triển khai thực các mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Kế hoạch hành động này sẽ là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về PTBV”.  Hội thảo này là một trong các hoạt động tham vấn mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức trong thời gian qua để huy động, khuyến khích sự đóng góp của tất cả các bên liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia.

Chương trình nghị sự 2030 đưa ra tầm nhìn, định hướng phương pháp thực hiện, các quan hệ đối tác và hành động toàn cầu nhằm đưa phát triển bền vững thành hiện thực trên toàn thế giới trong giai đoạn 15 năm tới. Chương trình Nghị sự 2030 được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc tháng 9 năm 2015. Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam hỗ trợ và cam kết huy động mọi nguồn lực, bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cộng đồng và người dân thực hiện thành công Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Thay mặt cho các tổ chức LHQ tại Việt Nam, bà Louise Chamberlain, quyền Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam, đồng chủ toạ hội thảo cùng với Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương. Bà Chamberlain hoan nghênh Bộ KH&ĐT đã huy động và khuyến khích sự đóng góp của các bên liên quan, đặc biệt là khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia.

Bà Chamberlain nói: “Việc thực hiện các mục tiêu SDGs đòi hỏi có sự thay đổi trong vai trò và cách vận hành của các chính phủ, đặc biệt cần có cơ chế thúc đẩy phát triển đi đôi với trao quyền cho mọi người. Chính phủ cần huy động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của mọi người dân, doanh nghiệp và xã hội dân sự”. Bà cũng nhấn mạnh rằng Kế hoạch hành động nên nêu rõ ưu tiên cho các nhóm dân khó khăn và dễ bị tổn thương nhất (như người dân tộc thiểu số, người nghèo và cận nghèo, dân di cư), làm rõ cơ chế phối hợp và tham gia của các bên, và tầm quan trọng của số liệu trong theo dõi thực hiện Chương trình nghị sự 2030.    

Xem thêm thông tin cập nhật về MTPTBV tại: https://sustainabledevelopment.un.org/

Liên hệ báo chí:

Bà Nguyễn Thanh Nga
Văn phòng Phát triển bền vững,
Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài Nguyên và Môi trường
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Email: thanhnganguyen311@gmail.com
hoặc
Bà Nguyễn Việt Lan
Phòng truyền thông Liên hợp quốc
Email: nguyen.viet.lan@undp.org