Bài phát biểu
Liên hệ UNDP tại Việt Nam (dành cho báo chí)
Nguyễn Việt Lan, Cán bộ Truyền thông 84 4 38500158
nguyen.viet.lan@undp.org
Phan Hương Giang, Cán bộ Truyền thông 84 4 38500136
phan.huong.giang@undp.org
Đồng hành cùng chúng tôi