Giới thiệu về Việt Nam

Đọc thêm bằng tiếng anh

91.7 triệu

Dân số

13.5%

Tỷ lệ hộ nghèo

$2.111

Thu nhập bình quân quốc dân

0,683

Chỉ số phát triển con người

Đọc thêm bằng tiếng anh

Chương trình phát triển LHQ Các nước trên toàn cầu