Liên hệ

Địa chỉ:
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 4) 38 500100
Fax: (84-4) 37265520

registry.vn@undp.org