Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ

  • Mục tiêu của Dự án này là tăng cường năng lực của Chính phủ để thực hiện công tác ngoại giao kinh tế và xây dựng cơ chế đối thoại chính sách mới giữa Chính phủ và doanh nghiệp để tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Dự án này sẽ hỗ trợ xây dựng mạng lưới tri thức phục vụ cho nghiên cứu và phân tích chính sách và đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ cao cấp thông qua các chương trình đào tạo đặc biệt.

  • Dự án này sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ học vấn cao làm việc trong khu vực công ở Việt Nam học tập và thực hiện nghiên cứu cao cấp ở Trường Đại học Cambridge và phối hợp với các nhà nghiên cứu Trường Đại học Cambridge. Mục tiêu của dự án là giúp xác định các cách thức và biện pháp để nâng cao vị thế cho phụ nữ làm việc trong khu vực công để giải quyết các thách thức mới liên quan đến việc hội nhập kinh tế sâu rộng hơn của Việt Nam

  • The project aims to build the capacity of VASS researchers in three areas: research management, human development research and policy advocacy. The project will also provide researchers with opportunities to practically apply these skills, in particular through the preparation of a national Human Development Report for Viet Nam. The report will improve the understanding of human development in Viet Nam and outline practical policy approaches for expanding the choices and opportunities available to all Vietnamese citizens.

  • Bộ Tài chính (MOF) đã thành lập một Nhóm Cố vấn Chính sách (PAG) để cố vấn độc lập có chất lượng cao về chính sách trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các lãnh đạo cấp cao khác trong bộ. PAG có trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản về phân tích chính sách trong nội bộ bộ Tài chính và thực hiện phân tích chính sách và năng lực trong các ban ngành khác và các cơ quan liên kết với MOF.

  • Dự án này sẽ đóng góp cho Kết quả đầu ra 1 của Kế hoạch Chung của Liên Hợp quốc 1: “các chính sách, kế hoạch và luật phát triển kinh tế xã hội hỗ trợ tăng trưởng công bằng cho tất cả mọi người và tuân theo các giá trị và mục tiêu của Tuyên Bố Thiên niên kỷ và các hiệp định cũng như công ước quốc tế khác có liên quan” và Kết quả đầu ra 1.10 của Chương trình Quốc gia là “Nâng cao kiến thức và xác định các phương án chính sách để thúc đẩy các chính sách tài chính công vì người nghèo nhiều hơn có tính đến các tác động của toàn cầu hóa thương mại và các cải tổ tài chính”.

  • Dự án nhằm tăng cường năng lực giám sát cho các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của những tỉnh được lựa chọn. Dự án sẽ thực hiện một chương trình tập huấn cho các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân về giám sát ngân sách. Chương trình này sẽ được xây dựng theo yêu cầu thực tế (trong đó có việc phân tích tác động của ngân sách đối với người nghèo).

  • Nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, chất lượng cung ứng dịch vụ công đến công dân và tổ chức qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là những mục tiêu chính trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của thành phố Đà Nẵng. Những mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chính sách và định hướng ưu tiên của UNDP trong những năm tới.

  • Nâng cao chất lượng hoạt động của công chức, chất lượng cung ứng dịch vụ công đến công dân và tổ chức qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông là những mục tiêu chính trong Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Bắc Giang. Những mục tiêu trên hoàn toàn phù hợp với chính sách và định hướng ưu tiên của UNDP trong những năm tới.

  • Cải cách hành chính công (PAR) là tâm điểm nỗ lực của Việt Nam nhằm tiến tới phát triển lấy con người làm trung tâm thành một nước có thu nhập trung bình. Cải cách này rất quan trọng đảm bảo mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo và để Việt Nam tiếp tục hội nhập vào các hệ thống kinh tế quốc tế và khu vực.

  • Hội Luật gia Việt nam (HLGVN) là một tổ chức “chính trị, xã hội và nghề nghiệp” thuộc Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam (VUSTA). Hội hiện có khoảng 32,000 thành viên hoạt động ở nhiều ngành nghề pháp lý khác nhau. Lĩnh vực hoạt động rộng, đội ngũ thành viên đông đảo và khả năng tiếp cận trực tiếp vào quá trình hoạch định chính sách về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp đã tạo cho HLGVN một ví trí tiềm năng quan trọng trong các nỗ lực của quốc gia để cải thiện chế độ pháp quyền và tiếp cận công lý cho mọi người dân.