Thông tin chung

  Hầu hết các dự án đều là thí điểm dựa vào cộng đồng cũng như các phương pháp, các chiến lược thử nghiệm tại cộng đồng và công nghệ nhằm sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên (đa dạng sinh học, đất và nước) cho sinh kế bền vững. Ảnh: © United Nations Viet Nam \ 2010 \ Aidan Dockery

Chiến lược Chương trình Quốc gia của Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (SGP) Việt Nam (viết tắt là CPS) được phát triển với mục tiêu phác thảo rõ ràng hơn về cách tiếp cận của SGP Việt Nam và các tiêu chí đánh giá của Qũy Môi trường toàn cầu (GEF). Cụ thể là các đầu mối khuôn khổ khu vực chiến lược cho GEF 5 và các điều kiện để tham gia SGP. Ngoài ra, chiến lược CPS còn góp phần cung cấp các hướng dẫn về hoạt động, huy động nguồn lực, giám sát và đánh giá, và quản lý tri thức. Chiến lược CPS được áp dụng từ dự án toàn cầu của SGP dành cho OP 5 và PIF với mục tiêu thuần túy cho chương trình quốc gia STAR (nguồn kinh phí GEF phân bổ cho Việt Nam trong GEF 5) với những điều kiện quốc gia cụ thể, phải tính đến các chiến lược và kế hoạch quốc gia hiện hành, cũng như những vấn đề liên quan đến phát triển quốc gia bền vững và xoá đói giảm nghèo. Chiến lược CPS đặt trọng tâm vào một số chủ đề chính và khu vực địa lý nhằm đảm bảo sức mạnh tổng hợp và có tác động lan tỏa, cũng như để tạo điều kiện dễ dàng cho quản trị chương trình. Định hướng chiến lược và ưu tiên của SGP Việt Nam được xác định thông qua một quá trình tham vấn của Ban chỉ đạo quốc gia (NSC) và các tổ chức phi chính phủ (NGO), các đối tác tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO).

SGP Việt Nam đã được triển khai từ năm 1999. Kể từ đó, SGP Việt Nam đã phát triển trở thành một chương trình hoạt động đầy đủ và hiện đang trong giai đoạn vận hành thứ năm.  Đánh giá tình trạng của Việt Nam tại Qũy GEF là 2b.

Trong thời gian từ năm 1999 đến 2010, chương trình quốc gia đã tài trợ cho 145 dự án, ước tính vào khoảng 7,570,000 USD. Ngoài các nguồn chính tài trợ cho SGP CORE và RAF, cũng như cơ chế nhanh chóng và hiệu quả của nó, SGP Việt Nam đã được sử dụng như một cơ chế giao vốn cho các dự án toàn cầu và khu vực khác, bao gồm cả việc áp dụng cho các dự án UNDP GEF dựa vào cộng đồng (SPA CBA) , dự án AusAID tài trợ thích ứng cho khu vực Mekong châu Á Thái Bình Dương dựa vào cộng đồng (MPA CBA), và dự án UNEP South China Seas (UNEP SCSS). Đóng góp từ các bên liên quan tại địa phương, bao gồm các Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ / các tổ chức dựa vào cộng đồng cũng như cộng đồng nói chung là một nguồn tài trợ kinh phí có tính chiến lược. Bởi vì nó đã thúc đẩy đáng kể tính sở hữu tại địa phương, tính bao gồm và đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan nhằm thực hiện dự án thành công, phát triển bền vững và nhân rộng / mở rộng quy mô của dự án SGP.

Xin mời đọc Chiến lược Chương trình Quốc gia về sử dụng nguồn tài trợ OP5

Tiêu chí xét duyệt ý tưởng/Đề xuất dự án

Tiêu chí xét duyệt Số điểm tối đa Điểm số của BCĐQG

1. Tính phù hợp với các định hướng chiến lược ưu tiên của  GEF SGP

30  

Lĩnh vực trọng tâm của GEF, các vấn đề và khu vực địa lý ưu tiên, đa mục tiêu.

15  

Các mục tiêu của GEF SGP (tăng cường năng lực, thử nghiệm hoặc nhân rộng/nâng cấp các chiến lược/kỹ thuật cộng đồng, quản lý tri thức (đúc kết và phổ biến bài học kinh nghiệm và điển hình), liên kết chính sách.

15  

2. Phương pháp giải quyết vấn đề hợp lý, sáng tạo, có cơ sở khoa học, có tính khả thi, phương pháp tiếp cận cộng đồng

15
 
3. Tính bền vững, khả năng lồng ghép và nhân rộng, nâng cấp. 15
 
4. Năng lực tổ chức thực hiện dự án 30
 

Nguồn lực con người và kinh nghiệm quản lý dự án của tổ chức đề xuất. Năng lực và kinh nghiệm chuyên môn của tổ chức/chuyên gia tư vấn.

15
 

Sự tham gia của cộng đồng và các bên có liên quan của địa phương. Lồng ghép, phối hợp với các chương trình, dự án có liên quan.

15
 
5. Kinh phí
10
 

Tính phù hợp với các quy định của GEF SGP

5
 

Tính hợp lý của kinh phí. Kinh phí đóng góp/đối ứng.

5
 
Tổng số 100  


Các ý tưởng/đề nghị dự án có số điểm tối đa ≥ 50 được xem xét tài trợ.

Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Điều phối viên quốc gia kiêm Cán bộ dự án
Quỹ Môi trường toàn cầu Chương trình các tài trợ nhỏ
Phòng Phát triển Bền vững
Email: gef-sgp-vietnam@undp.org or nguyen.thi.thu.huyen@undp.org